OFERTA

Zaufaj specjalistom w dziedzinie dochodzenia odszkodowań
Dodatkowe Odszkodowania Powypadkowe

zapraszamy mieszkańców Katowic, Gliwic oraz okolicznych miast i całej Polski

 

Zastanawiasz się, jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy lub w jaki sposób uzyskać odszkodowaniekomunikacyjne (z OC sprawcy), czy też za błąd lekarski? Jesteś na etapie szukania najlepszej oferty spośród propozycji firm odzyskujących odszkodowania? Wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom – poniżej sprawdzisz, co dokładnie zapewniamy w ramach współpracy.

Sprawiamy, że odwołanie w sprawie odszkodowania nie musi trwać w nieskończoność – Dodatkowe Odszkodowania Powypadkowe – doświadczeni specjaliści z regionu Gliwic oraz Katowic

Nadeszła pora na podejmowanie realnych kroków. Myślenie “Jak uzyskać dodatkowe odszkodowanie?”, a także “Jak odwołać się od odszkodowania?” – czas zamienić na rzeczywiste działania!

Szkody rzeczowe / majątkowe

Szkodą taką nazywamy zdarzenie, w skutek którego zniszczeniu uległy przedmioty materialne należące do osoby poszkodowanej. Konsekwencją takowej szody jest obowiązek naprawienia jej w całości przez osobę, która jest winna jej powstaniu. Szkoda majątkowa może występować w dwóch postaciach, pierwszą z nich jest strata, drugą natomiast utracone korzyści. Zgodnie z kodeksem cywilnym, obie szkody podlegają obowiązkowi odszkodowawczemu (wyrażają zasadę pełnego odszkodowania). Przeważnie sprawca jest ubezpieczony, a więc obowiązek naprawienia szkody spada wówczas na ubezpieczyciela. Najczęstszą przyczyną szkód majątkowych/rzeczowych są takie sytuacje  jak np; pożar, zalanie, kradzież, zniszczenie mienia, wypadek komunikacyjny,  itd. 

Zgodnie z:

art. 363 § 1 k.c. – Naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. 

Szkody komunikacyjne

Odszkodowanie po wypadku przysługuje osobom, które w wyniku wypadku doznały obrażeń ciała i/lub szkody.  O naprawienie szkody mogą starać się: kierowca pojazdu (pod warunkiem, że nie on jest sprawcą wypadku), pasażerowie poszkodowanego,  pasażerowie sprawcy wypadku, rowerzysta, pieszy. Odszkodowanie za wynikłą szkodę obejmuje zarówno: szkody materialne jak i szkody osobowe (uszczerbek na zdrowiu i życiu).                                  Ubezpieczyciel powinien zwrócić wszelkie koszta, jakie poniosłeś na skutek wypadku (m.in. utracony dochód, zwrot kosztów rehabilitacji, leczenie, opieka…).     Jeżeli przyczyniłeś się do powstania szkody (np. nie miałeś zapiętych pasów, będąc pieszym wtargnąłeś na przejście …) wówczas ubezpieczyciel, który zajmuje się likwidacją przedmiotowej szkody może uznać, że okoliczności te miały wpływ na powstanie np.  obrażeń ciała lub zniszczeń i zaniżyć przyznane Ci odszkodowanie, uznając w części Twoją winę, jednak nie może odszkodowania nie wypłacić. Często spotykamy się z sytuacjami, że jest to powodem odmowy wypłaty świadczenia, co w efekcie nie oznacza, że nie zostanie ono wypłacone.                                                                                                                                                 W sytuacji, gdy w skutek wypadku wystąpi całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy przysługuje Ci z tego tytułu renta, która może być wypłacana comiesięcznie (jak jest to zazwyczaj) albo zostanie ona skapitalizowana i wypłacona jednorazowo w całości.

Zdarza się, że sprawca wypadku nie jest znany, ponieważ zbiegł z miejsca zdarzenia. Nawet w tego typu sytuacjach możemy Ci pomóc uzyskać należne odszkodowanie. 

Wypadek przy pracy

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy przysługuje osobie, która uległa takiemu wypadkowi.  Jeżeli w skutek wypadku ubezpieczony pracownik zmarł, należne odszkodowanie przysługuje członkom jego najbliższej rodziny.

Bardzo często spotykamy się z sytuacją, gdy pracodawca w ogóle nie powołuje zespołu powypadkowego i nie sporządza protokołu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy, chcąc zaoszczędzić sobie kłopotu i mając nadzieję, że o zdarzeniu nikt się nie dowie. Należy jednak pamiętać, że brak przeprowadzenia postępowania powypadkowego naraża pracodawcę na odpowiedzialność karną i finansową.                                                                                      Często spotykamy się z pytaniem, czy odszkodowanie za wypadek przy pracy przysługuje także osobie zatrudnionej na umowę zlecenie – tak !!!            Aby  otrzymać jednorazowe odszkodowanie z ZUS, niezbędne jest ustalenie uszczerbku na zdrowiu. W sytuacji, gdy wypłacone z ZUS odszkodowanie za wypadek przy pracy okaże się niewystarczające na całkowite pokrycie szkody powstałej na skutek wypadku przy pracy.                                                                      W sytuacji, gdy pracodawca nie zapewnił pracownikowi bezpiecznych warunków pełnienia obowiązków, ten może dochodzić zadośćuczynienia od pracodawcy niezależnie od tego, czy otrzymał odszkodowanie z ZUS.

Poniżej przedstawiamy definicję wypadku przy pracy:

 Zgodnie z przepisami wypadkiem przy pracy jest  nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych;
  • podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 

  • w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.
Potknięcie, poślizgnięcie

Każde miejsce publiczne powinno być utrzymywane w takim stanie, aby można było bezpiecznie z niego korzystać, niestety nie zawsze tak jest. Skutkiem tego jest duża ilość potknięć (np; wystające plyty chodnikowe)  i poślizgnięć (np; nieodśnieżona lub nieposypana nawierzchnia), co w efekcie prowadzi do złamań kończyn lub innych urazów. 

W tego typu sprawach ważne jest udokumentowanie zdarzenia, a więc w miarę możliwości:

– wykonaj zdjęcia miejsca zdarzenia,

– jeżeli są jacyś świadkowie, to poproś ich o podanie chociażby numeru telefonu,

– powiadom o zaistaniałej sytuacji właściciela nieruchomości (jeżeli nie wiesz kto nim jest powiadom policję lub straż miejską).

– zanotuj lub zapamiętaj  gdzie została Ci udzielona pierwsza pomoc (to istotne, by później móc uzyskać stosowną dokumentację)

możliwie jak najszybciej skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci uzyskać wysokie odszkodowanie

Reasumując – jeżeli zostałeś poszkodowany w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia należy Ci się odszkodowanie od podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie nawierzchni w należytym stanie, niezależnie od tego gdzie doszło do powstania szkody (sklep, chodnik, prywatna posesja…). 

Wypadek w gospodarstwie rolnym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  o ubezpieczeniu obowiązkowym rolników, rolnikowi przysługuje możliwość uzyskania jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź też śmierci (wówczas odszkodowanie przysługuje osobom jemu najbliższym).                                Ubezpieczenie to pokrywa również szkody, których doznały osoby trzecie przebywające w gospodarstwie rolnym.                                                                            Rolnictwo (zaraz po górnictwie) jest jedną z najbardziej „wypadkowych” gałęzi produkcyjnych w naszym kraju. Wynika to przede wszystkim z dużej różnorodności prac (wymagających wiele różnorakich umiejętności), które gospodarz ma do wykonania w gospodarstwie rolnym. Często na powstanie szkody wpływ mają także warunki atmosferyczne ( podczas opadów deszczu dochodzi do wielu poślizgnięć) oraz sezonowe spiętrzenie prac, które należy wykonać.      Poniżej znajdziecie Państwo najczęstsze przyczyny powstawania wypadków w gospodarstwie rolnym:

– wypadki z udziałem maszyn rolniczych (potrącenie przez traktor lub kombajn, pochwycenie przez maszyny rolnicze)

– urazy spowodowane przez zwierzęta gospodarskie

– poparzenia

– upadki osób

– zatrucia środkami chemicznymi

– pogryzienie przez zwierzęta gospodarcze

– poślizgnięcie, potknięcie

-urazy spowodowane podnoszeniem ciężkich przedmiotów

Wypadek śmiertelny - utrata bliskiej osoby

O odszkodowanie z OC sprawcy oraz zadośćuczynienie za doznane krzywdy mogą się ubiegać wszystkie osoby, które w wyniku wypadku straciły członka rodziny lub osobę im najbliższą. Świadczenie to powinno zrekompensować wstrząs, jakim bez wątpienia jest śmierć poszkodowanego, a także związane z tym cierpienia psychiczne i fizyczne.

Służebność przesyłu

Jeśli masz na swojej działce urządzenie przesyłowe (np. słupy energetyczne, rury gazowe, rury ciepłownicze) to prawdopodobnie należy Ci odszkodowanie od przedsiębiorcy przesyłowego. Masz również prawo do ustanowienia odpowiedniego wynagrodzenia z tego tytułu.

Zwrot kaucji mieszkaniowej

Każdy, kto wpłacił kaucję mieszkaniową może się starać o jej zwrot, niezależnie od tego kiedy dokonano wpłaty. Dla różnych okresów obowiązują jednak różne przepisy mówiące o  zwrocie tejże kaucji. 

Duże zamieszanie wprowadziła denominacja złotego, która miała miejsce w styczniu 1995 r. Po tym okresie zwracano kaucje w wysokości nominalnej. Poszkodowani w tej sytuacji są wszyscy, którzy w tamtym czasie dokonali wpłaty, ponieważ tak na prawdę wpłacali wielokrotność przeciętnej pensji obowiązującej w tamtym okresie, a po latach oddawano im kilka złotych, bądź rozliczano kaucję podczas wykupu lub zwrotu mieszkania, jednak zwracano ją bez dokonania waloryzacji.

Pomożemy Ci uzyskać zwrot kaucji mieszkaniowej, jednak aby można o to wnioskować, należy spełniać następujące warunki: 

– kaucja powinna zostać wpłacona przed  dniem 12 listopada 1994r.

– lokal na który została wpłacona kaucja został opróżniony (zdany)  lub wykupiony, jednak nie dalej niż 10 lat wstecz licząc od dnia dzisiejszego (po tym okresie następuje przedawnienie i brak jest podstaw aby starać się o zwrot

Zasady zwrotu kaucji:

– kaucja mieszkaniowa wpłacona przed dniem 12 listopada 1994 r. podlega zwrotowi i może zostać zwaloryzowana w postępowaniu sądowym,

– kaucja mieszkaniowa wpłacona od dnia 12 listopada 1994 r. oczywiście podlega zwrotowi, przy czym zwrot zwaloryzowanej kwoty odpowiada przyjętemu podczas jej wpłacania procentowi wartości odtworzeniowej lokalu  obowiązującej w dniu jej zwrotu. Kwota ta nie może jednak być niższa od kwoty jaką wpłacał  najemca lokalu

– kaucja mieszkaniowa wpłacona po dniu 10 lipca 2001 r. podlega zwrotowi, jednak zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty mieisęcznego czynszu, jaki obowiązuje w dniu zwrotu kaucji oraz krotność czynszu przyjętego podczas pobierania kaucji, jednak nie może to być kwota niższa niż pobrana kaucja.

Obrażenia ciała

Jeżeli doznałeś obrażeń ciała w wyniku m.in; wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego, wypadku w rolnictwie, błedu medycznego, potknięcia lub poślizgnięcia przysługuje Ci prawo do odszkodowania. 

Błąd w sztuce lekarskiej / błąd medyczny

Odszkodowanie z tytułu błędu medycznego, przysługuje osobie, która z powodu nieumyślnego, nienależnego działania lub zaniechania podmiotu leczniczego (lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego, lekarza dentysty lub innej osoby, która wykonuje zawód medyczny) doznała uszczerbku na zdrowiu lub zmarła (wówczas odszkodowanie przysługuje osobom jej najbliższym).                                                                                                                                                                      Odszkodowanie za błąd medyczny powinno pokryć straty finansowe na konieczne leczenie, opiekę, rehabilitację, dodatkowe badania i wizyty lekarskie, zakup leków, przystosowanie mieszkania/samochodu do powstałej z powodu błędu medycznego niepełnosprawności, dojazdy do szpitala, bądź koszt przekwalifikowania pracownika do innego zawodu (jeżeli w skutek błedu osoba nie może w dalszym ciągu wykonywać dotychczasowej pracy).                    Osoba poszkodowana w skutek błędu medycznego może starać się także o rentę, jeżeli w efekcie utraciła częściową lub całkowitą zdolność do pracy.

KONTAKT